STAVBA ZŽZ

Počátek výstavby železniční sítě ZŽZ sahá do minulého století. V devadesátých letech, v zahradě na konci vesnice, vyvstala potřeba přepravy nákladů, zavlažovací vody a v neposlední řadě osob. Ze strany majitele byl zadán projekt výstavby železniční úzkorozchodné dráhy o rozchodu 300 mm spolku ZŽZ, který vznikl právě za tímto účelem. Se stavebními pracemi bylo započato dne 22.7.1997 budováním náspu tratě v místě dnešního nákladiště a zastávky Vrata v km 4,0.
První díl kolejového pole byl však položen až 10.září v prostoru před chatou v km 0,0. Pokládka kolejí pokračovala z obou míst proti sobě a ke spojení došlo v zářezu v km 1,9.

Na snímku z kroniky ZŽZ vidíte počátky v budování tělesa dráhy od nákladiště Vrata směrem k Ohništi.

Dělníci ZŽZ při první zkoušce pokládky kolejových polí v červenci 1997.

Oblouk v nákladišti Vrata, na rampě pro překládku kolejových vozidel na silniční vozidla ještě není položena kolej.

Dělníci ZŽZ budují prostor kolem již položené kusé koleje "rampa" v nákladišti Chvátliny.

Až neuvěřitelně vypadají pohledy na čerstvě vysazený les v km 2,0 kde dnes větve stromů vytváří hustý tunel nad tratí směr Vrata.


Pravděpodobně první vyhybka ve střední Evropě o rozchodu 300 mm byla zkompletována 18.března 1998. (ve střední Evropě proto, že v Anglii dráhy o rozchodu 300mm existují) Okružní část tratě (Chvátliny - Vrata - Ohniště - Chvátliny) byla dokončena 3.srpna 1999 12.00.

Výše jmenovaná první výhybka ZŽZ ještě na montážní základně ve Chvátlinách. Dnes již dělníci ZŽZ nemají bohužel možnost tuto základnu využívat.

Druhá zkompletovaná výhybka ZŽZ tvoří odbočku na kolej "rampa"

Zedníci - mostaři ZŽZ při zdění klenby mostu v km 4,8

Most v km 4,8 je připraven k pokládce mostnic, které jsou složeny na severním pilíři.

Most s položeným traťovým svrškem. Je zde použito zcela ideálních kolejnic pro zahradní dráhu o výšce 50 mm, které máme bohužel jen zde na jednom kolejovém poli a z nadšení z jejich velikosti dostali tyto kolejnice familiérní přezdívku "kocouři".

 
V roce 2000 byla postavena výtopna v depu a dokončena kolej č.3 v žst.Chvátliny.

Budování hrázděné stavby výtopny v depu Chvátliny.

Zedník ZŽZ spáruje stěnu výtopny - nebo že by se kochal dokonalostí a krásou hrázděné konstrukce?


 V roce 2001 bylo budováno v prostoru depa Chvátliny. Dokončeny byly koleje: Dřevní, Vodní a vlečka Kompost.
Dalším bodem ve výstavbě ZŽZ bylo dokončení stanice Rybník. Ta byla následujících letech dostavěna jako koncová s kusými kolejemi. Toto stavební uspořádání kolejiště však bylo dočasné vzhledem k budoucím událostem...

 To bylo prozatím vše, co bylo možné v rámci stávajícího pozemku ZŽZ vybudovat. Tedy nepočítáme-li drobné vylepšování ZŽZ jako třeba dálkové ovládání výměn, dále je plánována výstavba vodárny včetně kompletního vodního zázemí pro železniční provoz k jejíž realizaci ještě nedošlo, běžné opravy, údržba atd.

 Na přelomu let 2006 - 2007 se začalo jednat o odkoupení dalších pozemků pro budování ZŽZ, jejichž majiteli se následně stali osadníci z řad dělníků ZŽZ. Jedná se o pozemky západním a severozápadním směrem od původního pozemku. Pro ilustraci - původní plocha areálu ZŽZ byla kolem tisíce metrů čtverečních, expanzí do nových prostor se areál ZŽZ rozprostírá na ploše něco přes 4000 metrů čtverečních! Nové pozemky byly rozděleny na pět zhruba stejných dílů, jako celek oploceny a byla zřízena přístupová cesta včetně nových vrat do celého objektu ZŽZ.

Pohled na část nových pozemků ZŽZ. Vpravo je hraniční kámen mezi dvěma osadníky ZŽZ.

 Ze smluv majitelů koncese k výstavbě dalších tratí ZŽZ a stavebních firem bylo zjištěno již v roce 2006 několik kusých informací o plánech stavby. Lokomotivní depo Chvátliny se má rozšířit o novou halu se třemi kolejemi včetně úpravy kolejiště stanice Chvátliny, stanice Rybník se má přeměnit ve výhybnou se samovratnými výhybkami. Trať má dál pokračovat tunelem do velké odbočné stanice, odkud odbočuje elektrifikovaná trať.... tolik stručný náhled do plánů...

Bagrování zářezu tunelu Krucemburk I.

 V průběhu roku 2008 byl za výhybnou Rybník vybagrován zářez budoucího tunelu Krucemburk I. Následně byly do zářezu provizorně položeny koleje až k budoucí zastávce Krucemburk. Koleje byly položeny bez štěrkového lože, jelikož se musí ještě upravovat boky zářezu. Koncem léta byla dostavěna trať až za stanici Dobešov, zatím bez kolejového rozvětvení (dodávka vyhybek byla oproti smlouvám s dodavatelskou firmou Strojírny ZŽZ ve skluzu).

Pokládka tratě v místě tunelu, zatím bez štěrkového lože.

Trať je již sjízdná až ke stanici Dobešov, jak dokládá snímek pracovního vlaku.

Na nových pozemcích se také začínala objevovat první zeleň (mnohdy i nežádoucí), ale také vzrostlé dřeviny jako tisy, borovice, smrčky a ovocné stromky. Tato havěť samozřejmě potřebuje mnoho vody, proto byly některé manipulační vlaky trasované původně do Rybníka podle potřeby vedeny až do stanice Dobešov k dopravě zalévací vody.

Mn 87 sune zátěž do stanice Dobešov. Po projetí zastávky Krucemburk musel přijít ke slovu i písek...

  Jistou zajímavostí bylo budování vlečky "Srub", která je zaústěna do Stanice Chvatelská Smoleč (původně bylo též užíváno označení vlečka "Kozub"). Tam ale trať po téměř tři roky ještě nevedla, čímž vlastně vznikla "ostrovní" pokládka kolejí - trať nenapojená na síť ZŽZ. I přesto se na vlečce "Srub" objevovala kolejová vozidla! Byla sem přetahována pozemním systémem, většinou osly. Vlečka "Srub" je položena jako zatravněná - hlavy kolejnic jsou v úrovni zatravněné plochy.

Podvozek oplenu Or/ú -I. na vlečce "Kozub".

Zimním spánkem odpočívající trať přes budoucí stanici Dobešov již vede až k údolí na další hranici mezi osadníky ZŽZ.

Situační náčrt stavu sítě ZŽZ na přelomu let 2008 a 2009.

V roce 2010, ale především v roce 2011 bylo na ZŽZ budováno dosti intenzivně. V první fázi prací byla dokončena celá lokálka ze stanice Dobešov až do Chvatelské Smolče. Na této trase je v plánu ještě vybudovat výhybnu (Středoplky) a nákladiště. Konečná stanice Chvatelská Smoleč má dvě koleje (pro objetí soupravy jsou výměny samovratné) a odbočuje z ní již zmiňovaná vlečka Srub.

Na trati z Dobešova do Chvatelské Smolče je největší most ZŽZ, kterým trať nadjíždí úsek Rybník - Dobešov. Ten byl v roce 2011 dokončen, včetně impozantní ocelové konstrukce bočnic. V této oblasti se stále pracuje na budování opěrných zdí a také na dokončování tunelu Krucemburk III. Podrobnou reportáž o této stavbě naleznete ve fotogaleriích.

Z dalších prací v tomto období nelze nevzpomenout renovaci a vztyčení "reklamního" mechanického návěstidla naproti areálu ZŽZ (reportáž taktéž naleznete ve fotkách) a rekonstrukci střechy "první" chaty na ZŽZ, která v podkroví nabídne lepší možnosti noclehu pro naše přátele.